Finansowanie inwestycyjne

Przedsiębiorstwa wymagają finansowania ze źródeł zewnętrznych w zależności od specyfiki prowadzonej działalności, rynku na którym działają oraz aktualnej struktury kapitału. Dzięki zaangażowaniu obcych kapitałów mogą szybciej rozwijać się i realizować strategie. Dlatego tak ważne przy doborze finansowania jest stworzenie właściwej struktury finansowania do potrzeb przedsiębiorstwa. Dzięki odpowiedniemu doborowi formy kredytowania do potrzeb firmy – optymalizacji struktury finansowania przedsiębiorstwa można dość znacznie obniżyć koszty finansowania oraz podnieść rentowność przedsiębiorstwa. Naszym priorytetem jest dobranie właściwej formy finansowania odpowiadającej potrzebom przedsiębiorstwa przy realizacji aktualnej strategii poprzez:

– wybór odpowiedniej struktury finansowania i jej optymalizacja

– wybór strony finansującej dany projekt

– zbudowanie modelu finansowego

– reprezentowanie Klienta wobec instytucji finansowych

– negocjacja z instytucją finansową warunków transakcji i zapisów w umowie o finansowanie

– weryfikacja poprawności wynegocjowanych zapisów w umowach

Kredyt  inwestycyjny

Przedsięwzięcia inwestycyjne finansowane kredytem to najczęściej  inwestycje materialne (zakup sprzętu, maszyn, środków transportu, nieruchomości, budowy obiektów przemysłowych), niematerialne (zakup patentów, koncesji, licencji) oraz finansowych (zakup papierów wartościowych).

Project finance pozwala na sfinansowanie kapitałochłonnych inwestycji. Podstawę project finance stanowi specjalnie stworzona spółka celowa, tzw. special purpose vehicle (SPV), która zostaje wyodrębniona z aktywów majątku inicjatora projektu. Zostaje ona powołana w celu przeprowadzenia i zarządzania projektem. Inwestorzy w przypadku finansowania metodą project finance oceniają zatem jedynie zyskowność przedsięwzięcia, a nie sytuację finansową inicjatora projektu. Dodatkowo finansowe i księgowe wyodrębnienie projektu umożliwia korzystanie z dogodniejszych uregulowań prawnych, podatkowych oraz z innych systemów rachunkowości. W project finance występuje wysoki wskaźnik dźwigni finansowej, takie rozwiązanie jest korzystne ponieważ pozwala Inwestorowi ograniczyć stopień zaangażowania finansowego w projekt, z drugiej strony kredytodawcy oczekują wysokich nadwyżek finansowych generowanych przez projekt.Zaletą tej metody jest bardzo duża elastyczność spłaty zadłużenia, która jest uzależniona od prognozowanych wpływów z realizacji projektu. .

Mezzanine capital

Finansowanie mezzanine to forma umożliwiająca finansowanie kapitału własnego. Dogodna w sytuacjach gdy przedsiębiorstwo nie chce rozwodnienia struktury właścicielskiej. Jest to finansowanie uzupełniające pomiędzy finansowaniem dłużnym (kredytowym) a finansowaniem kapitałowym (emisja akcji).   Zasadnicza różnica pomiędzy finansowaniem Mezzanine a private equity, wiąże się z faktem nie partycypowania w strukturze właścicielskiej (z czym mamy do czynienia w przypadku funduszy private equity).

Finansowanie Mezzanine przeznaczone jest dla podmiotów charakteryzujących się stabilną podstawą biznesu, prowadzących działalność gospodarczą od dłuższego czasu, z realną perspektywą wzrostu w oparciu o realizowane inwestycje. Za pomocą tego typu finansowania nie realizuje się projektów we wczesnych fazach rozwoju, tzw. “start-up”. Spółka musi generować wynik finansowy, za pomocą którego realizować będzie spłaty odsetkowe.

Najczęściej finansowanie Mezzanine wykorzystywane jest w sytuacjach:

– dynamicznego rozwoju przedsiębiorstw

– restrukturyzacji struktury kapitałowej
– Wykupów lewarowanych i menadżerskich

Obligacje korporacyjne

Emisja pozwala ustalać dowolne terminy spłat zobowiązania oraz decydować o częstotliwości wypłacania kolejnych transz kapitału pieniężnego. Pozwala to zatem dostosować źródło finansowania do postępu przeprowadzanej inwestycji. W przypadku, gdy na start danego przedsięwzięcia przedsiębiorca potrzebuje dużego zastrzyku gotówki może od razu uzyskać całość kapitału lub dostosowywać napływ gotówki w miarę rozwoju wykonywanych prac.

Podstawowe korzyści emisji obligacji  :

  • Brak rat kapitałowych. Regularnie spłacane są tylko odsetki, a wartość nominalna obligacji dopiero w terminie wykupu. Ułatwia to finansowanie konkretnych projektów przy pomocy emisji obligacji.
  • Ustalenie przez emitenta terminu wykupu, częstotliwości płatności odsetkowych, wysokości oprocentowania i jego rodzaju (stałe, zmienne).
  • Możliwość dodania do obligacji dodatkowych opcji takich jak: zamienność obligacji na akcje, prawo wcześniejszego wykupu przez emitenta lub obligatariuszy.

Kontakt

ben1
Benedykt Wiśniewski
Partner Zarządzający
Członek Zarządu
T: +48 22 292 81 11
M: +48 603 803 439
benedykt.wisniewski@mgwccg.pl

DSC_0936
Hanna Machowska-Bielawska
Kierownik Działu Doradztwa Bankowego
T: +48 22 292 82 69
M: +48 510 144 062
hanna.bielawska@mgwccg.pl