Usługa Wyceny

Sytuacja gospodarcza na świecie nieustannie wpływa na zmianę wartości składników majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych. Usługi z zakresu wyceny mają dostarczyć rzetelnych informacji, zainteresowanym stronom, na temat wartości danego składnika bądź też całego przedsiębiorstwa.

Wśród usług tych wyróżnić możemy:

 • wycenę przedsiębiorstwa,
 • wycenę majątku,
 • wycenę marki,
 • wycenę szkody gospodarczej.

Proces wyceny

Każda wycena potrzebuje indywidualnego traktowania i podejścia. Ogólny zarys całego procesu wyceny można przedstawić w następujący sposób, który następnie jest modyfikowany i dopasowywany do konkretnego klienta. Jednak ogólny proces usługi doradczej składa się z następujących elementów:

Etap I  Zebranie niezbędnych informacji od Klienta

 • Przesłanie listy niezbędnych danych do przeprowadzenia usługi (Podstawowe informacje o Spółce, Sprawozdania finansowe, etc.)
 • Spotkanie otwierające – omówienie potrzeb klienta w zakresie świadczonej usługi, omówienie wstępnego harmonogramu prac
 • Przesłanie harmonogramu projektu wraz z listą wymaganych dokumentów

Etap II  Przygotowanie Projekcji finansowych

 • Na podstawie dokumentacji udostępnionych przez Klienta, MGW CCG przygotuje projekcje finansowe niezbędne do przeprowadzenia wyceny
 • Prognozy zostaną przygotowane w pliku Excel w formie aktywnego modelu finansowego, jak również zostanie załączony opis do modelu (raport).

Etap III Wycena

 • W zależności od przedmiotu wyceny (przedsiębiorstwo, marka, aktywo finansowe) zostanie zastosowana odpowiednia metodologia, która jest stosowana zgodnie z powszechnymi zasadami.

Wycena przedsiębiorstw

Wycena przedsiębiorstwa jest procesem polegającym na określeniu wartości firmy przy wykorzystaniu dostępnych metod wyceny.

Wyróżniamy wiele metod wyceny przedsiębiorstw ułożone w poszczególne grupy:

 • Majątkowe
  • Wartości księgowej
  • Skorygowanej wartości księgowej
  • Wartości odtworzeniowej
  • Wartości likwidacyjnej
 • Dochodowe konwencjonalne
  • Zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF)
  • Zdyskontowanych zysków
  • Zdyskontowanych dywidend
 • Dochodowe niekonwencjonalne
  • Wyceny na podstawie zysku rezydualnego
  • Skorygowanej wartości bieżącej (APV, adjusted present value)
  • Zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) z uwzględnieniem opcji rzeczywistych
  • Wyceny przedsiębiorstw nierentownych
 • Porównawcze (mnożnikowe)
  • Mnożników rynkowych transakcji porównywalnych

W praktyce najczęściej wycena dokonywana jest trzema metodami, które pozwalają na uzyskanie obiektywnej wiedzy na temat przedziału wartości firmy co jest niezbędne przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa i finansowaniem zewnętrznym.

 • Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych to podstawowa metoda stosowana na rynku kapitałowym. Umożliwia szacowanie wartości wynikającej ze zdolności przedsiębiorstwa do generowania wolnych środków dostępnych dla Inwestorów i Pożyczkodawców.
 • Metoda porównawcza wyceny przedsiębiorstwa polega na odwołaniu wartości przedsiębiorstwa do już istniejących wycen firm o zbliżonym profilu działalności. Grupa porównawcza to spółki publiczne notowane na giełdach. Do wyceny stosuje się powszechne mnożniki rynkowe takie jak: EV/EBITDA, P/E, P/BV, P/S.
 • Metoda Skorygowanych Aktywów Netto bezpośrednio związana jest z metodą księgową i opiera się na skorygowaniu wartości księgowych do wartości godziwej poszczególnych składników bilansu.

Wycena może też spełniać różne cele, które są uzależnione od funkcji jaką ma ona spełniać. Podstawowymi funkcjami wyceny są:

 • Funkcja doradcza (decyzyjna) – dostarczenie koniecznych informacji w związku z zamierzonymi transakcjami kapitałowymi oraz innymi decyzjami zarządczymi.
 • Funkcja argumentacyjna – dostarczenie informacji na temat wartości przedsiębiorstwa, które mogą wzmocnić siłę przetargową jednej ze stron w prowadzonych negocjacjach.
 • Funkcja mediacyjna – dostarczenie informacji o wartości przedsiębiorstwa w przypadku transakcji kapitałowych , w których opinie stron na temat wartości się różnią.
 • Funkcja zabezpieczająca – dostarczenie informacji o wartości przedsiębiorstwa w celu zabezpieczenia się przed negatywnymi skutkami sporów na tle wartości.
 • Funkcja informacyjna – jej istota jest dostarczenie informacji uzyskanych w procesie wyceny dla potrzeb skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem.

Kontakt

ben1
Benedykt Wiśniewski
Partner Zarządzający
Członek Zarządu
T: +48 22 292 81 11
M: +48 603 803 439
benedykt.wisniewski@mgwccg.pl

Paweł Kolman
Paweł Kolman
Kierownik Zespołu Wycen
T: +48 739 905 611
pawel.kolman@mgwccg.pl