Aranżowanie finansowania leasingowego

Jako profesjonalista w swojej branży doskonale wiesz, że postronni uczestnicy Twojego biznesu nie mają z Tobą szans. Wiesz więcej, masz doświadczenie, jeśli trzeba potrafisz lawirować w gąszczu przepisów, interpretacji itp.

A czy zdajesz sobie sprawę, że tak samo czują się finansujący zawierając z Tobą umowę leasingu? To oni są w dziedzinie leasingu profesjonalistami i swoim doświadczeniem biją na głowę każdego klienta. Efektem tego jest silna nierównowaga kompetencji, pozwalająca umieścić w umowach leasingu (szczególnie w OWUL) wiele skrajnie niekorzystnych zapisów, bądź przy negocjacjach cenowych tak sparametryzować umowę aby ukryć rzeczywisty koszt leasingu.

W takich sytuacjach, szczególnie jeśli aranżowana przez Ciebie umowa jest skomplikowana lub charakteryzuje się dużą wartością, warto sięgnąć po wsparcie specjalistów. Ponieważ eksperci MGW CCG wywodzą się z branży leasingowej, w której przepracowali długi okres czasu – leasing nie ma dla nas tajemnic. Nie jesteśmy jednak brokerem leasingowym  i nie współpracujemy na zasadach prowizyjnych z żadną z firm leasingowych. Naszym zadaniem jest aktywne wspieranie firm zainteresowanych uzyskaniem finansowania leasingowego i to dla nich pracujemy pobierając od nich bezpośrednio uzgodnione wynagrodzenie. Nasza rola jest dużo szersza i może obejmować następujące obszary:

 1. Dobór właściwej formy finansowania w zależności od celu transakcji (leasing operacyjny, finansowy, pozabilansowy, zwrotny, najem lub dzierżawa, pożyczka leasingowa)
 2. Optymalizacja struktury transakcji leasingowej w zależności od celów jakie ma spełniać umowa leasingu przy jednoczesnej optymalizacji podatkowej (dobór właściwego okresu leasingu, optymalnej wysokości udziału własnego oraz wartości końcowej, wybór waluty transakcji oraz stopy procentowej w oparciu o którą będzie realizowana umowa)
 3. Przegląd rynku leasingowego w celu wyboru finansującego, który w optymalny sposób może zaspokoić oczekiwania leasingobiorcy (niski koszt finansowy, realizacja oczekiwanej struktury transakcji, etc). W bardziej złożonych lub szczególnie dużych projektach możliwe jest opracowanie i realizacja kilkuetapowego postępowania mającego na celu wyłonienie ostatecznego finansującego z zachowaniem zasad pełnej transparentności procesu.
 4. Reprezentowanie przyszłego korzystającego wobec firm leasingowych w procesie oceny ryzyka realizowanej po złożeniu wniosku leasingowego
 5. Negocjacje w imieniu przyszłego korzystającego zapisów umów leasingu oraz Ogólnych Warunków Umów Leasingu (OWUL) celem minimalizacji ryzyk w nich zawartych
 6. Weryfikacja poprawności przygotowanej do podpisu przez Finansującego dokumentacji leasingowej (umowa leasingu, OWUL, specyfikacja, weksel, deklaracja wekslowa i inne załączniki i dokumenty dołączane do umowy leasingu)

Dzięki naszemu wsparciu, Twoje umowy leasingu będą tańsze (niżej oprocentowane) jak również będą bezpieczniejsze poprzez wyeliminowanie z treści umów, niekorzystnych zapisów.

Powyższe czynności możemy realizować wybiórczo bądź jako jeden pełen pakiet usług. Poniżej dostępne pakiety i formy współpracy:

Pakiet – Profesjonalne wsparcie

Jeśli interesuje Was uzyskanie maksimum efektów związanych z organizacją finansowania Waszych potrzeb inwestycyjnych, zarówno w aspekcie ceny leasingu, jak i bezpieczeństwa obsługi zawartych umów, proponujemy swój maksymalny wkład w realizację projektu, polegający na organizacji i przeprowadzeniu wszystkich poszczególnych etapów, od przygotowania zapytania ofertowego, dokumentacji projektu, zebrania ofert i ich weryfikacji, negocjowania warunków prawnych zawieranych umów, aż do nadzoru nad podpisaniem końcowej umowy leasingu.

Pozwala to zdecydowanie najpełniej ocenić aktualną sytuację rynkową i wybrać w pełni optymalną ofertę. Absolutnie rekomendujemy ten wariant zwłaszcza dla dużych i skomplikowanych projektów, na wielomilionowe kwoty, gdzie nawet prosty błąd może prowadzić do bolesnych konsekwencji.

W ramach tego pakietu MGW CCG dokonuje następujących czynności:

 • Wybór formy i struktury finansowania.
  • analiza porównawcza korzyści i wad leasing finansowy/kredyt/gotówka/wynajem długoterminowy/leasing operacyjny pozabilansowy,
  • szczegółowa kalkulacja uwzględniająca sytuację Klienta i jego preferencje, obejmująca porównanie w/w form finansowania,
  • ustalenie optymalnej struktury finansowania uwzględniające aspekty podatkowe (CIT, VAT) i rachunkowe po stronie Klienta (okres vs. amortyzacja, opłata wstępna, wykup, waluta, itp.).
 • Wybór partnera finansowego i zakresu jego usług.
  • przeprowadzenie wieloszczeblowego konkursu ofert wśród czołowych Instytucji Finansowych specjalizujących się w tego typu transakcjach obejmującego wszystkie istotne parametry finansowe umów, w tym koszty dodatkowe takie jak ubezpieczenie pojazdów i sposób jego rozliczenia (własne, obce, w ratach, wieloletnie, zakres ochrony, klauzule ograniczające odpowiedzialność, produkty dodatkowe takie jak car assistance, gaap, itp.), opłaty za rejestrację itp.
  • negocjacje warunków cenowych z wybranym partnerem, w tym obejmujące TOiP,
  • szczegółowa analiza ryzyk ekonomiczno-prawnych wynikających z projektów umów,
  • negocjacje warunków wszystkich umów.
 • Wsparcie w uruchamianiu Projektu.
  • asysta przy zawarciu umów,
  • asysta przy zamówieniu pojazdów,
  • asysta przy odbiorze przedmiotów,
  • asysta przy uruchomieniu umowy i ustaleniu ostatecznej wartości przedmiotów.

Wynagrodzenie za czynności związane z realizacją powyższego pakietu będą składały się z części ryczałtowej [wynagrodzenie ryczałtowe] za realizację etapu analityczno-ofertowego (teaser, biznes plan, projekcje, zapytanie ofertowe itp.) oraz uzgodnionego procentowego success fee [wynagrodzenie success fee]

Pakiet – Wsparcie w negocjacjach

W ramach uzgodnionego zakresu współpracy MGW CCG może wspierać każdy etap negocjacji nie występując bezpośrednio wobec finansujących, pozostając niejako „w cieniu” i audytując poszczególne etapy projektu, począwszy od składania ofert, aż do momentu podpisania umowy. Możemy pojawiać się na wspólnych spotkaniach z firmami leasingowymi lub oceniać przesłane mailem materiały. Po każdym etapie otrzymujecie podsumowanie oraz wytyczne do dalszych prac.

Taki model współpracy jest korzystny w sytuacji posiadania dobrych kontaktów z firmami leasingowymi, które chcielibyście utrzymać i pielęgnować, a jednocześnie chcecie zweryfikować stopień elastyczności ofert i realny poziom atrakcyjności rynkowej Waszych leasingowych partnerów.

W efekcie zwiększając własne kompetencje, przedstawiacie się na rynku jako profesjonaliści, nie zdradzając outsourcingu części realizowanych czynności.

W tym wariancie mogą występować wersje pośrednie jakimi są:

 • wspólne występowanie wobec firm leasingowych (jeśli jest to uznane za korzystne dla szybkiej oceny ofert i warunków prawnych)
 • reprezentowanie Klienta przed wybranymi firmami leasingowymi spoza posiadanych kontaktów, do których na mocy otrzymanego pełnomocnictwa MGW CCG zwróci się samodzielnie o ofertę i przeprowadzi negocjacje, przedstawiając ich rezultat i porównując z otrzymanymi samodzielnie ofertami.

Wynagrodzenie za ten pakiet może być albo w formie ryczałtu, jeśli przedmiotem byłby tylko audyt prawny lub tylko audyt finansowy oferty, a MGW nie brałoby ukrytego udziału w rozmowach [wynagrodzenie ryczałtowe], albo w formie wynagrodzenia godzinowego, jeśli udział MGW CCG nie byłby jednoznacznie określony do możliwych do skwantyfikowania działań [wynagrodzenie godzinowe]. Bez względu na formę wsparcia oczekiwalibyśmy również niewielkiego procentowo wynagrodzenia prowizyjnego [wynagrodzenie success fee].

Pakiet – Negocjacje OWUL

Współpraca między nami może polegać również na przeprowadzeniu jedynie audytu otrzymanych projektów umów leasingu. Jego wynikiem jest zawsze raport z wytycznymi do negocjacji i wskazaniem które z zapisów powinny być bezwzględnie zmienione, gdyż ryzyka w nich zawarte są nieakceptowalne i niosą realne możliwości strat w trakcie trwania umowy leasingu.

Oczywiście na Wasze życzenie możemy również wspólnie lub samodzielnie podjąć się negocjacji warunków prawnych, dając Wam rekomendacje do dalszych działań i wskazując firmy, których umowy niosą najmniej elementów ryzyka.

Ten aspekt jest bardzo często – wręcz nagminnie – niedoceniany. Zakłada się pełną uczciwość i partnerstwo firm leasingowych, które w praktyce wyglądają dość różnie. Znane są liczne przypadki bardzo jednostronnych interpretacji zapisów umów lub bezwzględnego korzystania z możliwości podwyższania kosztów leasingu. Wielokrotnie zwracaliśmy na to uwagę w naszych opracowaniach [ranking OWUL].

Zdarza się, że na skutek zmiany warunków realizacji umowy oferta wydająca się najtańsza wiąże się ze skrajnie wysokimi kosztami, znacząco przewyższającymi odrzucone na etapie negocjacji oferty konkurencji.

Więc powtarzamy ponownie:

„Nie lekceważcie ryzyka wynikającego z OWUL!”

To może Was ochronić przed skutkami zmian polityki firm leasingowych.

Niewielki w sumie ryczałtowy koszt naszego audytu jest niczym wobec skali ryzyka, na które się nieświadomie narażacie [wynagrodzenie ryczałtowe]. W przypadku udziału w negocjacjach pobralibyśmy dodatkowo wynagrodzenie zależne od ilości godzin przeznaczonych na ten proces [wynagrodzenie godzinowe].

Pakiet – Niska cena

Możemy na Wasze zlecenie podjąć się znalezienia najniższej możliwej oferty cenowej dla planowanej inwestycji. W takim przypadku oczekiwalibyśmy przedstawienia najkorzystniejszej posiadanej przez Was oferty, a naszym zadaniem byłoby przedstawienie bardziej korzystnych warunków cenowych.

Wynagrodzenie za realizację tego pakietu wsparcia jest w całości oparte o osiągniętą różnicę marż w ofercie przedstawionej przez MGW CCG w stosunku do oferty przedstawionej MGW CCG jako najlepsza z posiadanych na moment zawarcia umowy. Oczywiście jest ono liczone jako wynagrodzenie success fee od kwoty planowanego kontraktu [wynagrodzenie success fee].

Zależnie od zakresu i formy świadczonych usług wynagrodzenie MGW może być w formie ryczałtowej, uzgodnionej kwoty, limitu godzin i stawki godzinowej obowiązującej w MGW CCG lub prowizyjnie od kwoty zawartej umowy leasingu. Możliwe są również łączne warianty wynagrodzenia, zwłaszcza w przypadkach bardziej złożonego projektu.

Zobacz także:

Kontakt

Zdjęcie Mariusz Grajda członek zarządu partner zarządzający
Mariusz Grajda
Partner Zarządzający
Członek Zarządu
T: +48 22 292 81 11
M: +48 603 803 388
mariusz.grajda@mgwccg.pl

Jarosław Melon
Jarosław Melon
Product Manager
T: +48 22 292 81 08
M: +48 601 416 179
jaroslaw.melon@mgwccg.pl