Wycena marki

Na wartość przedsiębiorstwa poza rzeczowymi aktywami trwałymi istotny wpływ maja także aktywa niematerialne, w tym głównie znaki towarowe, marki korporacyjne, know-how oraz patenty. Odpowiednia wycena marki bądź innego aktywa niematerialnego może istotnie wpłynąć na skuteczną sprzedaż podmiotu lub optymalizację kosztową jego działalności. Coraz powszechniejsze stają się transakcje kupna/sprzedaży dotyczące właśnie wartości niematerialnych. Mogą one mieć istotny wpływ na osiągane przez przedsiębiorstwo wyniki. Rozpoznawalna nazwa lub logo oraz ogólna świadomość marki wśród społeczeństwa pozwala osiągać znacząco wyższe wyniki od konkurencji. Wartością niematerialną jest również know-how, który przy zakupie całego przedsiębiorstwa istotnie mogą zwiększyć zyski poprzez dostęp do wcześniej nieosiągalnego zasobu. Właściwa wycena takich aktywów jest więc istotna w dzisiejszych czasach a wymogi ustawy o rachunkowości lub międzynarodowych standardów sprawozdawczości mogą nakładać na spółki konieczność przeprowadzania wycen ujawnionych w bilansie aktywów niematerialnych.

Przykładowo do oszacowania wartości znaku towarowego najczęściej stosowaną metodą jest wycena dochodowa – uwolnienia od opłat licencyjnych. Metoda to bazuje na założeniu, że dzięki posiadaniu marki/znaku towarowego przedsiębiorstwo generuje oszczędności na potencjalnych opłatach licencyjnych, które musiałoby ponosić w sytuacji licencjonowania znaku towarowego od innego podmiotu. Metoda ta polega na oszacowaniu przyszłych przychodów, jakie przyniesie marka/znak towarowy  i wyliczeniu na tej podstawie potencjalnych przyszłych opłat licencyjnych przy zastosowaniu stawki opłat licencyjnych dla podobnych marek. Uzyskane w ten sposób dochody związane z marką są przeliczane współczynnikiem dyskontującym na dzień obecny, co pozwala na oszacowanie wartość bieżącą znaku towarowego.

Kontakt

ben1
Benedykt Wiśniewski
Partner Zarządzający
Członek Zarządu
T: +48 22 292 81 11
M: +48 603 803 439
benedykt.wisniewski@mgwccg.pl

Paweł Kolman
Paweł Kolman
Kierownik Zespołu Wycen
T: +48 739 905 611
pawel.kolman@mgwccg.pl