Średni czas trwania Umowy Leasingu na polskim rynku to  okres 36 miesięcy. W tym czasie następują nieustanne zmiany na rynku. Zmieniają się przepisy, stopy procentowe, polityki cenowe firm leasingowych, koszty funkcjonowania przedsiębiorstw jak również sytuacja finansowa podmiotów korzystających z tych umów.  To skutkuje koniecznością weryfikowania poprawności wykonywania umów przez Korzystających ale i przez Finansujących. Strony umowy powinny wzajemnie monitorować prawidłowość realizacji zobowiązań partnera. Niestety wiedza i doświadczenie Korzystających często uniemożliwiają skuteczną weryfikację obowiązków Finansującego. Czy rata leasingowa jest poprawnie naliczona, czy podatek od środków transportu bądź od nieruchomości jest obliczony we właściwej wysokości? Między innymi dlatego uruchomiliśmy usługę administrowania Umowami Leasingu, występującą na rynku pod nazwą LEASING MONITOR.

Usługa przeznaczona jest dla wszystkich podmiotów korzystających z leasingu jako formy finansowania i posiadających aktywne Umowy Leasingu. Szczególne korzyści niesie dla Korzystających posiadających większe pakiety umów leasingu (ponad 30 umów) bądź umowy o wysokiej wartości początkowej przedmiotów leasingu. LEASING MONITOR to zespół czynności realizowanych na zlecenie Korzystających w celu pełnej ochrony ich interesów w trakcie realizacji umów leasingu, skutkującej obniżeniem kosztów obsługiwanych umów i ryzyka operacyjnego oraz finansowego jakie niesie dla przedsiębiorcy umowa leasingu.

W ramach usługi LEASING MONITOR,  MGW przejmuje w zamian za Korzystających następujące zadania:

 1. Weryfikowanie poprawności naliczanych przez firmy leasingowe opłat leasingowych, w tym opłat dodatkowych
 2. Weryfikowanie poprawności dokonywanych przez firmy leasingowe rozliczeń przedterminowo zakończonych umów leasingu
 3. Weryfikowanie warunków finansowych i prawnych w zawieranych aneksach do umów leasingu (np. wydłużanie bądź skracanie okresu umowy)
 4. Negocjowanie z Finansującymi wysokości opłat dodatkowych stosowanych przez firmy leasingowe w trakcie trwania umów
 5. Reprezentowanie Korzystających w stosunku do firm leasingowych we wszystkich sprawach związanych z realizacją umów leasingu
 6. Księgowanie dokumentów księgowych wystawionych przez firmy leasingowe zgodnie z przyjętym przez Korzystającego planem kont z uwzględnieniem pełnej analityki kont księgowych i udostępnianie w formie elektronicznej umożliwiającej eksport do sytemu księgowego Korzystającego
 7. Udostępnianie szerokiej gamy raportów związanych z obsługą umów leasingu, a w tym:
  1. Raport aktywnych umów leasingowych z uwzględnieniem kapitału pozostałego do spłaty w poszczególnych umowach
  2. Raport leasingowanych przedmiotów leasingu
  3. Raport płynnościowy uwzględniający opłaty do uregulowania w przyszłych okresach
 8. Elektroniczny system archiwizacji pełnej dokumentacji umów leasingu i dokumentów księgowych wystawianych do poszczególnych umów
 9. Dostęp on line do aplikacji umożlwiającej Korzystającym wgląd w szeroki zakres danych dotyczących aktywnych umów leasingu, elektronicznego archiwum faktur i dokumentacji leasingowej oraz raportów
 10. Wsparcie dla Korzystających przy zawieraniu nowych umów leasingu, a w szczególności weryfikowanie projektów umów leasingu i OWUL oraz rynkowego charakteru przedstawianych ofert leasingowych.
 11. Bieżące informowanie Korzystających o wszelkich zmianach w aktach prawnych dotyczących umów leasingu

W efekcie Klienci mogą uzyskać szereg wymiernych korzyści:

 1. Zabezpieczenie przed wprowadzeniem do umowy leasingu niekorzystnych lub niejasnych zapisów prawnych
 2. Zapewnienie, że ponoszone koszty leasingu są najniższe z możliwych do uzyskania w danych warunkach rynkowych
 3. Świadomość skali ryzyka wynikającego z zapisów umów oraz możliwość jego zabezpieczenia
 4. Możliwość odzyskania błędnie naliczonych opłat
 5. Optymalizację kosztów obsługi umowy leasingu, w tym jej ewentualnego przedterminowego zakończenia
 6. Zabezpieczenie przed ryzykiem nieświadomego zakupu dodatkowych usług związanych z umową leasingu (np. ubezpieczenia)
 7. Profesjonalizacja kontaktów z firmami leasingowymi
 8. Stały dostęp do specjalistów z zakresu leasingu
 9. Systematyczny wzrost własnych kompetencji zespołu finansowego Klienta

MGW administruje na co dzień pakietem ponad 5.000 umów leasingu.  Wśród naszych Klientów znajdują się przedstawiciel różnych branż  posiadający pakiety od 20 do nawet 1.500 umów leasingu.

Zobacz także:

Kontakt

Agnieszka Wosztyl
Agnieszka Wosztyl
Dyrektor Działu Leasing Monitor
T: +48 22 292 81 16
agnieszka.wosztyl@mgwccg.pl

Jarosław Melon
Jarosław Melon
Product Manager
T: +48 22 292 81 08
M: +48 601 416 179
jaroslaw.melon@mgwccg.pl