Finansowanie obrotowe

Jednym z głównych form finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstw jest kredyt obrotowy. Służy on zwiększaniu kapitału obrotowego oraz pokryciu czasowego deficytu środków. Czas finansowania nie jest zwykle dłuższy niż 3 lata. Kredyty obrotowe mogą mieć charakter odnawialny bądź nieodnawialny.  Spłata kredytu następuje z reguły poprzez bezpośredni wpływ środków na rachunek Klienta w banku finansującym.

Kredyt wielocelowy, wielowalutowy

Finansowanie wielocelowe łączy ze sobą z reguły kilka produktów o charakterze kredytowym i rozliczeniowym (gwarancje, akredytywy). Poprzez nadanie Klientowi limitu w ramach jednej umowy z bankiem, powstaje możliwość płynnego dysponowania środkami w ramach różnych linii. Często taka umowa kredytowa posiada charakter pozabilansowy, co pozwala na optymalizację struktury finansowania i kosztów zadłużenia.

Kredyt w rachunku bieżącym, kredyt w rachunku kredytowym

Kredyt jest udzielany na podobne cele jak kredyt w rachunku bieżącym, ale jego najważniejszym przeznaczeniem jest zakup surowców, materiałów oraz usług niezbędnych dla prowadzenia bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Kredyt w rachunku kredytowym różni się od kredytu w rachunku bieżącym sposobem postawienia środków do dyspozycji Klienta. Bank uruchamia bowiem specjalny rachunek kredytowy, w którym stawia do dyspozycji środki finansowe przewidziane w umowie kredytowej. Kredyt obrotowy w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa może przybrać formę kredytu odnawialnego lub kredytu nieodnawialnego, który jest spłacany stopniowo aż do wygaśnięcia umowy kredytowej. Kredyt odnawialny w rachunku kredytowym zbliżony jest do kredytu w rachunku bieżącym, różnica polega jednak na tym, że przedsiębiorstwo nie może przeprowadzać transakcji rozliczeniowych z kontrahentami.

Kontakt

ben1
Benedykt Wiśniewski
Partner Zarządzający
Członek Zarządu
T: +48 22 292 81 11
M: +48 603 803 439
benedykt.wisniewski@mgwccg.pl

DSC_0936
Hanna Machowska-Bielawska
Kierownik Działu Doradztwa Bankowego
T: +48 22 292 82 69
M: +48 510 144 062
hanna.bielawska@mgwccg.pl