Audyty umów leasingu

Przez wiele lat Umowa Leasingu była jedynym dokumentem ustalającym reguły współpracy dwóch podmiotów: finansującego i korzystającego. Obecnie leasing uregulowany jest w Kodeksie Cywilnym, Ustawach o Podatku Dochodowym oraz Ustawie o Podatku od Wartości Dodanej. Nie oznacza to jednak, że ranga Umowy spadła. Jej zapisy nie mogą stać w sprzeczności z aktami wyższej rangi, ale poza tym strony mają pełną dowolność w jej kształtowaniu.

Właśnie ta dowolność często jest wykorzystywana do wpisania postanowień, które mogą okazać się bardzo ryzykowne dla korzystającego. Z naszego doświadczenia wynika, że niektóre firmy leasingowe potrafiły samodzielnie interpretować nieostre zapisy Umowy, co pozwoliło im na osiągnięcie dodatkowych przychodów kosztem swoich klientów.

Niewielka świadomość takiego ryzyka powoduje, że mało firm negocjuje zapisy Umowy oraz OWUL. Czasem spotykamy się wręcz z opinią, że OWUL nie podlega negocjacjom. Nic bardziej błędnego. Jego zapisy muszą być sformułowane w maksymalnie jednoznaczny sposób, pozwalający na określenie wszystkich przyszłych kosztów związanych z obsługą Umowy.

Oczywiście ocena już zawartych umów ma mniejszą wagę niż współtworzenie ich przed podpisaniem. Jednak nawet na tym etapie świadomość zagrożeń może prowadzić do ograniczenia skali ryzyka. Można bowiem szybko zareagować na „kreatywne” podejście finansującego do interpretacji umowy, co daje znacznie większe efekty niż próby naprawienia kilkuletnich nieprawidłowości.

Aby Wam pomóc w ocenie stanu Waszych umów proponujemy naszą unikalną na rynku usługę, jaką jest audyt posiadanych umów leasingu.  Wybieramy reprezentatywną próbkę umów, oceniamy ich zapisy prawne oraz dotychczasową obsługę (weryfikujemy prawidłowość naliczonych opłat). Za uzgodnione [wynagrodzenie ryczałtowe] otrzymujecie raport z wykonanego audytu, zawierający:

  • Opis czynników ryzyka wynikających z zapisów prawnych zawartych umów wraz z wytycznymi do negocjowania kierunków zmian w przyszłych negocjacjach (nowe kontrakty, aneksy do obecnych umów itp.);
  • Określenie poziomu rynkowego ceny leasingu w zawartych umowach;
  • Ocenę prawidłowości dotychczasowej obsługi umowy (głownie wysokości rat);
  • Wytyczne do monitorowania zdiagnozowanych obszarów ryzyka.
 Zobacz także:

Kontakt

Jarosław Melon
Jarosław Melon
Product Manager
T: +48 22 292 81 08
M: +48 601 416 179
jaroslaw.melon@mgwccg.pl