Wycena aktywów finansowych

Wycena aktywów finansowych dotyczy instrumentów takich jak aktywa pieniężne, instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inne jednostki, a także wynikające z kontraktu prawo do otrzymania aktywów pieniężnych lub prawo do wymiany instrumentów finansowych z inną jednostką na korzystnych warunkach.

Celem wyceny tych instrumentów jest przedstawienie rzeczywistej wartości aktywa w momencie jego sprzedaży lub zakupu bądź też dostarczenie informacji o wartości poszczególnych aktywów dla inwestorów i funduszy inwestycyjnych.

Spośród najczęstszych metod wyceny stosowane są następujące metody:

  • skorygowanej ceny nabycia
  • skorygowanych aktywów netto
  • porównawcze
  • zdyskontowanych przepływów pieniężnych

Nasz zespół ds. wycen świadczy usługi dla różnych podmiotów, w szczególności dla Funduszy Inwestycyjnych.

MGW CCG świadczy również usługi w zakresie wyceny pakietów wierzytelnosci w celu wyznaczenia wartości godziwej danego zbioru/pojedynczych wierzytelności. Najczęściej stosowaną metodą jest metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych oparta na prognozie przyszłych  przepływów pieniężnych. W ramach współpracy z różnymi podmiotami wycena pakietów przeprowadzana jest na potrzeby transakcyjne, statutowe funduszu sekurytyzacyjnych, etc.

Posiadamy bogate doświadczenie i profesjonalny zespół ekspertów. Współpracujemy z Bankami, Funduszami Sekurytyzacyjnymi, jak również z rożnymi firmami z rożnych branż m.in. pożyczkowe, faktoringowe, etc..

Kontakt

ben1
Benedykt Wiśniewski
Partner Zarządzający
Członek Zarządu
T: +48 22 292 81 11
M: +48 603 803 439
benedykt.wisniewski@mgwccg.pl

Paweł Kolman

Paweł Kolman
Kierownik Zespołu Wycen
T: +48 739 905 611
pawel.kolman@mgwccg.pl