POLITYKA PRYWATNOŚCI (klauzula informacyjna)

Co to jest RODO?
Jest to powszechnie stosowany skrót unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Jaki jest cel RODO?
Celem regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej i zwiększenie poziomu ochrony danych osobowych osób fizycznych w Unii Europejskiej.

Od kiedy stosujemy RODO?
Od 25 maja 2018 r.

Co znajduje się w dokumencie?
Informacje w jaki sposób chronimy i przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe.

Szanowna Pani/Szanowny Panie,
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46WE (dalej zwanego „RODO”), Spółka pod MGW Corporate Consulting Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej zwana „Spółką”) informuje, że od dnia 25 maja 2018 r., przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Spółkę.
Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. aktualne są poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Spółkę.

1. Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka pod firmą MGW Corporate Consulting Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. ul. Chałubińskiego 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000338181, posługująca się nr NIP 5272612470 oraz nr REGON 142028801, której kapitał zakładowy wynosi 151.018,00 zł, opłacony w całości (dalej zwana „Spółką”).
2. Osoba do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Inspektor ochrony danych osobowych (jeżeli dotyczy).
W sprawach swoich danych możesz się z nami skontaktować:
a) Listownie – na adres: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
b) Poprzez email: biuro@mgwccg.pl
c) Telefonicznie: 22 292 81 11
Ponadto informujemy, że Spółka nie wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych.
3. Jakie Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy.
Zbieramy dane osobowe wyłącznie od Pana/Pani i przetwarzamy wyłącznie te dane
osobowe, które zostały nam podane przez Panią/Pana. Z tego względu nie mamy obowiązku
dodatkowo informować Pani/Pana o tym, jakie to są dane.
4. W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Pani/Pana dane osobowe?
Pani/Pana dane będą przetwarzane:
a) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów o świadczenie
usług, zlecenia lub innych związanych z prowadzoną przez Spółkę działalnością
gospodarczą, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 b)
RODO;
b) w celu kierowania do Pani/Pana przez Spółkę treści marketingowych w sposób, na
który Pani/Pan wyraziła zgodę – postawą prawną przetwarzania danych osobowych
jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 f) RODO); uzasadniony interes
Spółki polega na przesyłaniu do Pani/Pana treści marketingowych w okresie
świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną, pocztą oraz dodatkowo w
sposób, na który Pani/Pan wyraziła zgodę;
c) dla celów wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółce na podstawie
powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu
rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1
c) RODO;
d) dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 f) RODO); prawnie
uzasadnionym interesem Spółki jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej
działalności gospodarczej;
e) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki polegającego na ewentualnym
ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki
(art. 6 ust. 1 f) RODO).
Informujemy, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być również
Pana/Pani zgoda na to przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a), art. 9 ust. 2 lit. a) RODO). W takim
przypadku przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem. Wówczas Spółka ma obowiązek zaprzestać przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych, chyba, że zgoda na ich przetwarzanie nie jest wyłączną podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych i ta inna podstawa prawna przetwarzania pozostaje
aktualna (w takim przypadku cofnięcie zgody nie spowoduje zaprzestania przetwarzania
danych osobowych).
5. Komu przekazujemy Pani/Pana dane osobowe?
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT;
b) podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi księgowe, badania jakości obsługi,
dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe;
c) operatorzy pocztowi i kurierzy;
d) operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji
płatności;
e) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie
przepisów prawa.
6. Czy będziemy przekazywać Pani/Pana dane do państw trzecich, organizacji
międzynarodowych lub poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ?
Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego,
organizacji międzynarodowych, a także poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię,
Liechtenstein i Islandię).
7. Na jaki okres czasu zbieramy Pani/Pana dane osobowe ?
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów o
świadczenie usług, zlecenia lub innych związanych z prowadzoną przez Spółkę
działalnością gospodarczą – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich
obowiązków wynikających z umów;
b) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Pani/Pana
rzecz usług drogą elektroniczną – przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz
ww. usług;
c) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Pani/Pana
przez Spółkę treści marketingowych – do czasu wniesienia przez Panią/Pana
sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w ty zakresie;
d) w przypadku, w którym wykorzystujemy Pani/Pana dane do celów analitycznych
i statystycznych – przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą
elektroniczną;
e) w przypadku, w którym wykorzystujemy Pani/Pana dane w celu realizacji prawnie
uzasadnionego interesu Spółki polegającego na ewentualnym ustaleniu
lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – do upływu okresu
przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie
i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
8. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu działań oraz profilowaniu.
Zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji jest proces, w wyniku którego decyzja
zostaje wydana bez ludzkiej ingerencji.
Podejmowane przez naszą Spółkę działania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych nie są zautomatyzowane.
Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania
danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych cech osoby
fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej
osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań,
wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. Nie profilujemy i nie
zamierzamy profilować Pani/Pana danych osobowych.
9. Jakie dane osobowe należy podać Spółce?
Warunkiem skorzystania z usług Spółki i podpisania ze Spółką umowy jest podanie nam:
imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, nr PESEL, nr telefonu.
Natomiast jeśli poda nam Pani/Pan adres poczty elektronicznej i złoży odpowiednią
dyspozycję, znacznie ułatwi nam to proces komunikacji.
10. Jakie uprawnienia przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych
osobowych przez Spółkę?
Może Pani/Pan złożyć do nas wniosek dotyczący danych osobowych o:
a) sprostowanie (poprawienie) danych;
b) usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie;
c) ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie
danych – stosownie do złożonego wniosku);
d) dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz
o kopię danych);
e) przeniesienie danych do innego administratora danych (w zakresie określonym w art.
20 RODO).
Z tych praw może Pani/Pan skorzystać, składając wniosek osobiście w siedzibie
Spółki, w Warszawie przy ul. ul. Chałubińskiego 8, przesyłając wniosek na powyższy
adres korespondencyjny lub na adres poczty elektronicznej: biuro@mgwccg.pl.
Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich korzystać, wynikają z
przepisów prawa. To, z którego uprawnienia Pani/Pan skorzysta, zależeć będzie np. od
podstawy prawnej wykorzystania przez Spółkę Pani/Pana danych oraz od celu ich
przetwarzania.
11. Prawo wniesienia sprzeciwu.
Niezależnie od praw wymienionych powyżej może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść
sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu
bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania
przetwarzania danych w tym celu.
W szczególnych sytuacjach może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec
przetwarzania przez nas danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz
prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu
Pani/Pana wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych
sprzeciwem na tej podstawie, chyba, że wykażemy, że:
1) istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według
prawa uznaje się za nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności
lub
2) istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
12. Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli
uważa Pani/Pan, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy prawa.
13. Informacja o dobrowolności podania danych osobowych oraz konsekwencji ich
nie podania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług
drogą elektroniczną na Pani/Pana rzecz lub zawierania oraz wykonywania umów
zawartych ze Spółką. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez
Spółkę jest brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną lub zawierania umów ze
Spółką.