Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę pod firmą MGW Corporate Consulting Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000338181, posługującą się nr NIP 5272612470 oraz nr REGON 142028801, której kapitał zakładowy wynosi 151.018,00 zł, opłacony w całości (dalej zwaną „Spółką”) moich danych osobowych w celach promocyjnych i marketingowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.). Jednocześnie zgadzam się na przesyłanie na podany przeze mnie adres elektroniczny informacji handlowych dotyczących działalności MGW CCG Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz. U z 2013 r. poz. 1422). Dane przekazuję dobrowolnie, zastrzegając sobie prawo dostępu do nich oraz ich poprawiania. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo do informacji o zakresie przetwarzania moich danych osobowych.

Potwierdzam, że:

  • zostałam/zostałem poinformowany o tym, że Spółka jest administratorem moich danych osobowych;
  • przekazano mi dane kontaktowe w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych;
  • przekazano mi pozostałe informacje wymagane w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”),
    w tym w szczególności Spółka poinformowała mnie o moim prawie do: sprostowania (poprawienia) danych, usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie, ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku), dostępu do danych (o informację o przetwarzanych przez Spółkę danych osobowych oraz o kopię danych), przeniesienia danych do innego administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO), jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest moja zgoda na to przetwarzanie – o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważam, że przetwarzanie przez Spółkę moich danych osobowych narusza przepisy prawa; poinformowano mnie również o dobrowolności: przekazania danych osobowych i wyrażenia zgody na to przetwarzanie.

Potwierdzam, że zapoznałam/zapoznałem się z powyższymi informacjami, rozumiem je, jestem świadoma/świadomy przysługujących mi praw, a niniejszą zgodę wyrażam dobrowolnie i świadomie.